Killan säännöt

1 § Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Oulun Tietoteekkarit ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Oulu Information Engineering Students. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä OTiT. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta.

2 § Kotipaikka ja kieli Killan kotipaikka on Oulu ja virallinen kieli suomi.

3 § Tarkoitus Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmien opiskelijoiden yhdyssiteenä. Kilta pyrkii olemaan toiminnallaan tukena opiskeluun ja vapaa.aikaan liittyvissä asioissa. Kilta ajaa jäsentensä etuja yliopistossa. Kilta pitää yllä suhteita muihin saman alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin. Kilta pyrkii ylläpitämään jäsentensä kiinnostusta siveellisiin, yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin kysymyksiin sekä edesauttaa henkistä hyvinvointia.

4 § Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta – harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa – järjestää opintomatkoja, harjoittelupaikkojen välitystä jäsenilleen, urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi – järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia – harjoittaa asianomaisella luvalla anniskelu- ja ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa – omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta – ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

5 § Jäsenet Killan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun yliopiston tietotekniikan alan opiskelijat, joiden opinnot johtavat diplomi-insinöörin tutkintoon, ja joiden jäsenhakemukset killan hallitus hyväksyy. Varsinaisen jäsenen valmistuttua diplomi-insinööriksi hänestä tulee killan diplomijäsen. Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kilta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka kilta katsoo erityisen ansioituneeksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut Killan varsinaisilta jäseniltä voidaan periä killan vaalikokouksen määräämä liittymis- ja jäsenmaksu. Kannatusjäseniltä peritään killan vaalikokouksen määräämä kannatusjäsenmaksu. Diplomi- ja kunniajäseniltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

7 § Jäsenten oikeudet Killan kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksessa. Killan kokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat vain varsinaiset jäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

8 § Eroaminen Killan jäsenellä on oikeus erota killasta jättämällä killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroanomus tai ilmoittamalla eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Erottaminen Killan kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut killan toimintaa. Sopimattomasti käyttäytyvää jäsentä voidaan nuhdella killan kokouksessa.

Varsinaisen jäsen voidaan erottaa killasta, kun hän jättää ilmoittautumatta Oulun yliopistoon tietotekniikan tai informaatioverkostojen opiskelijaksi.

10 § Kokoukset Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous ja vaalikokous.

11 § Kokouskutsut Killan kokouksen kutsuu koolle killan hallitus. Kokouskutsu on laitettava killan ilmoitustaululle sekä lähetettävä killan yleiselle sähköpostilistalle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun liitteenä on oltava kokouksen asialista.

12 § Kokouksen päätösvaltaisuus Killan kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

13 § Vuosikokous Killan vuosikokous on pidettävä vuosittain helmi-huhtikuussa.

Vuosikokouksessa: – esitellään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto – päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle – käsitellään ilmoitusasiat – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat – käsitellään muut esille tulevat asiat.

14 § Vaalikokous Vaalikokous on pidettävä vuosittain marras-joulukuussa.

Vaalikokouksessa – määritellään hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi – valitaan killan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi – valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi – määritellään toimihenkilöiden toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi – valitaan toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi – päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta – päätetään seuraavan toimikauden tulo- ja menoarviosta – määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet – käsitellään ilmoitusasiat – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat – käsitellään muut esille tulevat asiat.

15 § Ylimääräinen kokous Killan hallitus voi harkintansa mukaan kutsua koolle killan kokouksen. Killan kokous on kutsuttava myös koolle, kun sitä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous pidetään viimeistään kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Tähän kahteen viikkoon ei lasketa Oulun yliopiston lukukausien välistä aikaa.

16 § Asian käsittely Ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia jätetään pöydälle, jos läsnäolevista vähintään kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii. Henkilövaalia ei voida lykätä. Asia, joka edellisen mukaan olisi jätettävä pöydälle, voidaan käsitellä kiireellisenä, jos asia on ollut kokouskutsussa ja kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sitä haluaa, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään kaksi äänioikeutettua jäsentä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Henkilövaalin voittaa se ehdokas, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolia annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Kuitenkin, kerralla useampaa kuin yhtä henkilöä valittaessa, valitaan ne henkilöt, jotka saavat eniten ääniä. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole määrätty määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksessa valittavien kahden pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on tarkastaa pöytäkirjan oikeellisuus. Pöytäkirjantarkastajat eivät voi toimia ääntenlaskijoina.

17 § Hallitus Killan asioita hoitaa vaalikokouksessa toimikaudeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä vähintään kaksi ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

18 § Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on – laatia tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma – vastata killan rahaomaisuuden ja muun omaisuuden hoidosta – huolehtia killan tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja hoitaa juoksevat asiat – huolehtia killan virallisesta edustamisesta – kutsua tarvittaessa killan kokous koolle – järjestää killan kokoukset ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset – valvoa sääntöjen noudattamista – laatia tilinpäätös ja toimintakertomus.

19 § Nimen kirjoittaminen Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja, kukin yksin. Haaste katsotaan killalle toimitetuksi, kun se on annettu nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle.

20 § Toimi- ja tilikausi Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

21 § Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

22 § Killan purkaminen Päätös killan purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajalla Oulun yliopiston lukukausien aikana pidettävässä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

23 § Varojen jako purkautumistilanteessa Killan purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi killan omaisuus luovutetaan Oulun Teekkariyhdistys ry:lle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Nämä säännöt on hyväksytty Oulun Tietoteekkarit ry:n ylimääräisessä kokouksessa 12.4.2017 ja ylimääräisessä kokouksessa 12.9.2017.

Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 19.12.2017.